Zonneparken

Documentatie

De constructieve zonneladder

Gedragscode zon op land

Participatiewaaier zon- en windprojecten op land

Regionale Energiestrategie Achterhoek

Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020 Oude IJsselstreek

Bijlagen Uitnodigingskader Gemeente Oude IJsselstreek

Omgevingsparticipatie windenergie op land

Stop met zonneveldplannen - De Gelderlander


HET STANDPUNT VAN DE BOMENGROEP TEN AANZIEN VAN ZONNEPARKEN

 • De Bomengroep ziet de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn over te schakelen van fossiele brandstof naar duurzame energie.

 • De Bomengroep ziet voor zichzelf geen rol weggelegd als het gaat om inspraak, werkgroepen etc.

 • De Bomengroep is voor het optimaal benutten van daken voor zonnepanelen.

 • Op locaties met een (middel-) grote archeologische verwachtingswaarde zou geen zonnepark moeten komen.

 • De Constructieve Zonneladder en de Gedragscode zon op land zouden gevolgd moeten worden.

 • Voor het realiseren van een zonnepark is vooral draagvlak bij omwonenden van belang met de Participatiewaaier als richtlijn.

 • Aan zonneparken zou alleen medewerking moeten worden verleend onder de voorwaarde dat:

   1. De doelen niet binnen een redelijke termijn gehaald kunnen worden door de eerste drie treden van de constructieve zonneladder te benutten.

   2. Er voor een zonnepark geen schade wordt toegebracht aan bestaande natuur en waardevolle landschapselementen.

   3. Minimaal een kwart (in overeenstemming met de code) van het beoogde oppervlak bestemd wordt voor natuur en biodiversiteit, bij voorkeur meer.

   4. Het terrein zo wordt ingericht dat de natuur optimaal profiteert en de panelen zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken.

   5. Bij de inrichting een landschapsarchitect en een ecoloog betrokken worden met lokale kennis.

   6. De bestemming van het natuurgedeelte van het terrein in het bestemmingsplan wordt aangepast van agrarisch naar natuur, bij voorkeur echter het hele terrein.

   7. Daarbij tijdelijk ontheffing wordt verleend voor het plaatsen van zonnepanelen met een vaste einddatum.

   8. Op deze einddatum de opheffing van het zonnepark aan de orde zal zijn.

   9. Het natuurgedeelte van het terrein intact blijft en beheerd wordt ten behoeve van natuur en biodiversiteit. De agrarische bestemming van het natuurgedeelte is dus vervallen.